Cookie preferences
SettingsI agree

Post Snel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83613986 en is gevestigd aan Heemraadssingel 76A (3021DD) te Rotterdam.

Artikel 1 - Begrippen

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Afzender en/of Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Post Snel.
 • Afzender: het Bedrijf datPost Snel opdracht geeft tot het vervoeren en/of doen vervoeren van zaken over de weg en/of het Bedrijf waar Post Snel zaken ophaalt.
 • Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 • CMR: het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van zaken over de weg (CMR), van 19 mei 1956, zoals gewijzigd bij protocol van 5 juli 1978.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Diensten: het overbrengen van zaken van Afzender en/of Opdrachtgever naar Geadresseerde van de overeengekomen zaken.
 • Post Snel: de vervoerder van zaken ten behoeve van Afzender en/of Opdrachtgever.
 • Geadresseerde: het Bedrijf dat of de Consument die uit hoofde van de Vervoerovereenkomst recht heeft op aflevering van de zaken door Post Snel.
 • Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument datPost Snel opdracht geeft tot het vervoeren en/of doen vervoeren van zaken over de weg.
 • Vervoersovereenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Afzender en/of Opdrachtgever en Post Snel waarbij Post Snel zich jegens Afzender en/of Opdrachtgever verbindt tot het vervoer van zaken over de weg.
 • Vrachtbrief: het document opgemaakt in drie oorspronkelijke exemplaren waarvan een exemplaar (bewijs van ontvangst) bestemd is voor Afzender en/of Opdrachtgever, een exemplaar (bewijs van aflevering) bestemd is voor Post Snel en een exemplaar bestemd is voor Geadresseerde.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Post Snel, elke Overeenkomst tussen Post Snel en Afzender en/of Opdrachtgever en op elke Dienst die door Post Snel wordt aangeboden.
 • Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Afzender en/of Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden.Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Post Snel aan Afzender en/of Opdrachtgever aangeven op welke wijze Afzender en/of Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 • Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Post Snel is overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Afzender en/of Opdrachtgever.
 • De algemene voorwaarden van Afzender en/of Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 • Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • In het geval Post Snel niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 • Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze algemene voorwaarden de AVC aanvullend van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.
 • Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen genoemd in lid 9 van dit artikel.

Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door Post Snel gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Post Snel is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Afzender en/of Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.Niettemin heeft Post Snel het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Afzender en/of Opdrachtgever om een voor Post Snel gegronde reden te weigeren.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van het aangeboden Vervoer.De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Afzender en/of Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken.Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 • Oplevertijden in het aanbod van Post Snel zijn in beginsel indicatief en geven Afzender en/of Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Afzender en/of Opdrachtgever een Aanbod c.q.Overeenkomst van Post Snel heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Post Snel te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 • Post Snel heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 • Post Snel is niet gehouden aan een Aanbod indien Afzender en/of Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.Aan deze vergissing of verschrijving kan Afzender en/of Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 • Indien Afzender en/of Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Afzender en/of Opdrachtgever.
 • Elke Overeenkomst die met Post Snel wordt aangegaan, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Post Snel is verbonden.
 • Indien de Overeenkomst door meerdere Afzender en/of Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Afzender en/of Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Post Snel van Afzender en/of Opdrachtgever verkrijgt.
 • Zowel Afzender en/of Opdrachtgever als Post Snel kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Afzender en/of Opdrachtgever.
 • De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Afzender en/of Opdrachtgever onverlet voor zover Post Snel ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.Afzender en/of Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 • Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Afzender en/of Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Post Snel tegen het overeengekomen (uur)tarief.De urenregistratie van Post Snel is hierbij leidend.
 • Zowel Afzender en/of Opdrachtgever als Post Snel kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie.Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Post Snel nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst

 • Post Snel zal zich inspannen om de overeengekomen opdracht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed vervoerder verlangd mag worden.Post Snel staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening.
 • De Overeenkomst op basis waarvan Post Snel de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de transportopdracht.De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Afzender en/of Opdrachtgever.
 • De door Afzender en/of Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Post Snel aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd.Post Snel heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 • Bij de uitvoering van de Diensten zal Post Snel de instructies, die Afzender en/of Opdrachtgever aan Post Snel geeft, opvolgen.Ook nadat Post Snel de zaken in ontvangst heeft genomen, zal Post Snel de gegeven instructies opvolgen.Indien het opvolgen van de instructies van Afzender en/of Opdrachtgever leidt tot kosten, is Afzender en/of Opdrachtgever verplicht om de door Post Snel gemaakte kosten te vergoeden.Indien het opvolgen van de instructies leidt tot schade, zal Afzender en/of Opdrachtgever alle schade die Post Snel lijdt, moeten vergoeden.Het recht tot het geven van instructies vervalt wanneer Geadresseerde de zaken aanneemt of de Geadresseerde van Post Snel een schadevergoeding verlangt omdat de zaken niet bij Geadresseerde zijn afgeleverd.
 • In geval van de aanwezigheid van bijzondere instructies, zal Afzender en/of Opdrachtgever deze instructies aan Post Snel vóór de aanvang van het vervoer moeten mededelen, waarna Post Snel deze bijzondere instructies uitdrukkelijk dient te aanvaren.De bijzondere instructies dienen, indien voor dit vervoer een Vrachtbrief is afgegeven, daarop zijn vermeld.De enkele vermelding op de vrachtbrief levert te dezer zake geen bewijs op.
 • In ieder geval zijn er bijzondere risico' s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
  • het vervoer van de zaken in een onoverdekt voertuig, wanneer dit uitdrukkelijk door Afzender en/of Opdrachtgever met Post Snel overeen is gekomen en op de Vrachtbrief is vermeld;
  • het ontbreken of de gebrekkigheid van de verpakking van de zaken die gelet op hun aard of de wijze van vervoer voldoende verpakt hadden moeten zijn;
  • behandeling, lading, stuwing of lossing van de zaken door Afzender en/of Opdrachtgever, Geadresseerde of andere personen die voor rekening van Afzender en/of Opdrachtgever of Geadresseerde handelen;
  • de aard van bepaalde zaken zelf, die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door ontvlamming, ontploffing, smelting, breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies of optreden van ongedierte of knaagdieren;
  • hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, doch slechts indien niet is overeengekomen dat het vervoer zal plaatsvinden met een voertuig speciaal ingericht om de zaken aan invloed daarvan te onttrekken;
  • onvolledigheid of gebrekkigheid van de adressering, cijfers, letters of merken van de colli;
 • Post Snel is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 • Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Post Snel Afzender en/of Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 • De uitvoering van de transportopdracht is gebaseerd op de door Afzender en/of Opdrachtgever verstrekte informatie.Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning.Nimmer is Post Snel aansprakelijk voor het bijstellen van de planning.Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de zaken wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Afzender en/of Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Post Snel of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Afzender en/of Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Post Snel recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Afzender en/of Opdrachtgever.
 • Post Snel zal de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst nemen alsmede het laadvermogen van het voertuig aan Afzender en/of Opdrachtgever mededelen, tenzij aannemelijk is dat Afzender en/of Opdrachtgever daarvan op de hoogte is.
 • Post Snel zal de overeengekomen zaken op de bestemming van Geadresseerde binnen een redelijke termijn afleveren in de staat zoals Post Snel de zaken van Afzender en/of Opdrachtgever heeft ontvangen.Indien een termijn van aflevering schriftelijk is overeengekomen, dient de vracht binnen deze termijn afgeleverd te worden.
 • Post Snel dient duidelijk op de door Afzender en/of Opdrachtgever aangeboden Vrachtbrief kenbaar te maken dat zij vervoerder is van de zaken, waarna Post Snel de Vrachtbrief dient te ondertekenen en af te geven aan Afzender en/of Opdrachtgever.
 • Post Snel is verplicht bij de inontvangstneming van de zaken de juistheid van de vermelding van het aantal zaken op de Vrachtbrief alsmede de uiterlijk goede staat van de zaken en hun verpakking te controleren.In geval van afwijking zal Post Snel daarvan aantekening maken op de Vrachtbrief.Desbetreffende verplichting bestaat niet indien naar het oordeel van Post Snel het vervoer daardoor aanmerkelijk zou worden vertraagd.
 • Post Snel dient de door of namens Afzender en/of Opdrachtgever verrichte belading, stuwing en eventuele overbelading te controleren indien en voor zover de omstandigheden zulks toelaten.WanneerPost Snel van oordeel is dat de belading of stuwing gebrekkig is, is Post Snel verplicht dit op de Vrachtbrief te vermelden.Ingeval Post Snel niet in staat is of in de gelegenheid is aan zijn controleplicht te voldoen, kan zij daarvan aantekening maken op de Vrachtbrief.
 • Post Snel dient te beschikken over een communautaire vergunning zoals bedoeld in de Wet wegvervoer zaken (Wwg) indien en voor zover dit noodzakelijk is.
 • Indien aflevering aan huis is overeengekomen, zal Post Snel de zaken bezorgen aan de deur van het adres dat op de Vrachtbrief is vermeld.Indien tijdig door Afzender en/of Opdrachtgever een ander afleveradres is opgegeven, zal Post Snel de zaken aan de deur van dat adres leveren.Wanneer het adres niet via een verharde rijweg of anderszins redelijkerwijs bereikbaar is, zal Post Snel de zaken afleveren op een plaats die zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk opgegeven adres ligt.Nimmer is Post Snel verplicht de overeengekomen zaken af te leveren wanneer het adres redelijkerwijs niet bereikbaar is.
 • Post Snel behoudt zich het recht voor de zaken in of door middel van die vervoersmiddelen te vervoeren, welke Post Snel het meest passend acht en de zaken, indien noodzakelijk, op te slaan of te bewaren in die vervoersmiddelen, bergruimten of opslagplaatsen die al dan niet aan Post Snel toebehoren.
 • Post Snel behoudt zich het recht voor de te volgen route vrijelijk te bepalen of van een voor Post Snel gebruikelijke route af te wijken.
 • Post Snel zal in ieder geval onthouden van het vervoeren van: (i) vuurwapens inclusief munitie, explosieven en werktuigen met explosieve lading of ontstekingsmechanisme, (ii) illegale goederen zoals namaakgoederen en verdovende middelen/drugs, (iii) levende dieren, (iv) antiek, breekbare en/of fragiele kunstschatten, (v) menselijke of dierlijke resten zoals organen of lichaamsdelen, menselijke en dierlijke embryo' s, gecremeerde of opgegraven menselijke resten, (vi) ongemunte edelmetalen: ongemunt goud, zilver en/of andere kostbare edelmetalen, (vii) losse edelstenen en halfedelstenen, (viii) ontanten: wettelijke betaalmiddelen zoals munt en/of papiergeld, (ix) cheques and creditcards: traveller cheques, blanco of geactiveerde creditcards/debitcards, (x) geactiveerde sim cards, (xi) gevaarlijke stoffen die de grens 1000 punten overschrijden.
 • In het geval Post Snel opdracht krijgt tot het vervoeren van gevaarlijke stoffen, zal dat in beginsel slechts stoffen betreffen die onder de uitzondering vallen.Indien en voor zover gevaarlijke stoffe vervoerd dienen te worden, zullen partijen hierover nadere afspraken maken.

Artikel 7 - Verplichtingen Afzender en/of Opdrachtgever

 • Afzender en/of Opdrachtgever is verplicht alle door Post Snel verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Dienst en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Vervoersovereenkomst.Bij gebreke waarvan Post Snel gerechtigd de uitvoering van de Diensten op te schorten of te beëindigen, doch slechts nadat Post Snel Afzender en/of Opdrachtgever schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en Afzender en/of Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Afzender en/of Opdrachtgever.
 • Post Snel is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Afzender en/of Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Post Snel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Post Snel voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Vervoersovereenkomst.
 • Post Snel kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Vervoersovereenkomst, verzoeken om aanvullende informatie.Bij gebreke hiervan is Post Snel gerechtigd om haar Diensten op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Afzender en/of Opdrachtgever.In geval van gewijzigde omstandigheden dient Afzender en/of Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 1 werkdag nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Post Snel.
 • Afzender en/of Opdrachtgever is verplicht bij de ter beschikkingstelling van zaken aan Post Snel een Vrachtbrief te overhandigen waarin vermeld staat dat deze vervoersvoorwaarden op de gesloten Vervoerovereenkomst van toepassing zijn.De Vrachtbrief kan ook in elektronische vorm worden opgemaakt, conform het tussen partijen overeengekomen formaat en beveiligingsniveau alsmede overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen wijze van verzenden, opslaan en registreren.
 • Afzender en/of Opdrachtgever is verplicht de Vrachtbrief conform de daarop voorkomende aanwijzingen volledig en naar waarheid in te vullen en zij staat op het ogenblik van de ter beschikkingstelling van de zaken in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.Afzender en/of Opdrachtgever dient in ieder geval het gezamenlijk gewicht van de te vervoeren zaken op de Vrachtbrief te vermelden.Indien Post Snel dit verlangt is Afzender en/of Opdrachtgever verplicht de Vrachtbrief te ondertekenen.De ondertekening kan worden gedrukt of door een stempel dan wel enig ander kenmerk van oorsprong worden vervangen
 • Afzender en/of Opdrachtgever is verplicht de te vervoeren zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze en vergezeld van een Vrachtbrief ter beschikking te stellen aan Post Snel.Bij gebreke waarvan Post Snel zonder enige ingebrekestelling gerechtigd is haar Diensten op te schorten of te beëindigen, doch slechts nadat Post Snel Afzender en/of Opdrachtgever schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en Afzender en/of Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.Afzender en/of Opdrachtgever is verplicht de schade van Post Snel te vergoeden die deze lijdt doordat de overeengekomen zaken, door welke oorzaak dan ook, niet op de overeengekomen plaats, tijd, wijze en vergezeld van een Vrachtbrief ter beschikking zijn gesteld.
 • Afzender en/of Opdrachtgever biedt op de juiste wijze geïdentificeerde en verpakte zaken voor vervoer aan zodanig, dat zij in normale omstandigheden tot het einde van het vervoer leesbaar zullen blijven.Post Snel is gerechtigd te onderzoeken of Afzender en/of Opdrachtgever verstrekte opgaven juist en volledig zijn.
 • Afzender en/of Opdrachtgever stelt geen daden of instructies die tot niet-naleving van wettelijke en reglementaire voorschriften kan leiden.
 • Afzender en/of Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor belading, stuwing of lossing van de zaken, waarbij Afzender en/of Opdrachtgever de daartoe benodigde middelen, materialen en/of hulppersonen ter beschikking dient te stellen.Bij gebreke van voorgenoemde zaken of in het geval er sprake is van gebrekkige zaken ten gevolge waarvan Post Snel schade lijdt, dient Afzender en/of Opdrachtgever Post Snel schadeloos te stellen voor alle door Post Snel geleden directe- en gevolgschade.Post Snel is gerechtigd de Vervoersovereenkomst op te zeggen wanneer de belading en/of de stuwing gebrekkig is of wanneer er sprake is overbelading.Post Snel dient Afzender en/of Opdrachtgever wel eerst in de gelegenheid te stellen het gebrek of de overbelading ongedaan te maken.Het in- en uitladen van de zaken geschiedt geheel voor rekening van Afzender en/of Opdrachtgever.

Artikel 8 - Schade aan zaken bij aflevering

1. Het aannemen door Geadresseerde van zaken zonder op- of aanmerkingen op de Vrachtbrief geldt als bewijs dat de zaken in dezelfde staat zijn afgeleverd als waarin Post Snel deze zaken ontving. Dit geldt ook indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies door Post Snel worden afgeleverd en Geadresseerde hier geen opmerking van heeft gemaakt op de Vrachtbrief.

 • Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en Geadresseerde niet binnen één week na aflevering van de zaken hiervan een schriftelijke mededeling aan Post Snel heeft gedaan, wordt Post Snel eveneens geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als de staat waarin Post Snel de zaken van Afzender en/of Opdrachtgever ontving.
 • Indien de zaken niet binnen een redelijke of overeengekomen termijn worden afgeleverd zonder dat Geadresseerde binnen één week na aflevering van de zaken een schriftelijke mededeling heeft gedaan waarin is aangegeven dat de zaken niet binnen die termijn zijn afgeleverd, wordt Post Snel geacht de zaken binnen die termijn te hebben afgeleverd.

Artikel 9 - Rembourszendingen

 • Indien overeengekomen, kunnen zaken kunnen met rembours belast worden.In ieder geval mag de rembours niet hoger zijn dan de factuurwaarde van de overeengekomen zaken.Post Snel zal de zaken slechts afleveren tegen een voorafgaande betaling van het rembours door Geadresseerde in contact geld, tenzij Afzender en/of Opdrachtgever Post Snel heeft gemachtigd een andere wijze van betaling te accepteren.Geadresseerde, die ten tijde van de aflevering weet dat een bedrag als rembours op de zaken drukt, is verplicht dit bedrag aan Post Snel te voldoen.
 • In het geval bij aankomst van de zaken op de locatie van Geadresseerde blijkt dat Geadresseerde niet voldoet aan de door Afzender en/of Opdrachtgever aan Post Snel voorgeschreven betalingswijze, zal Post Snel Afzender en/of Opdrachtgever voor rekening en risico van Afzender en/of Opdrachtgever om nadere instructies vragen die Post Snel dient op te volgen, voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.Post Snel is gerechtigd een eventuele kostenvergoeding en redelijke beloning van Afzender en/of Opdrachtgever te verlangen.
 • Indien Afzender en/of Opdrachtgever een instructie geeft dat, in afwijking van een eerder gegeven betalingsinstructie, de zaken toch door Post Snel dienen te worden afgeleverd, dient Afzender en/of Opdrachtgever deze nadere instructies schriftelijk aan Post Snel te geven.Bij gebreke waarvan Post Snel gerechtigd is om de overeengekomen zaken voor rekening en risico van Afzender en/of Opdrachtgever op te slaan.
 • Post Snel zal de remboursgelden van de zending onverwijld doch in ieder geval binnen twee weken na de dag waarop de zaken bij Geadresseerde zijn afgeleverd aan Afzender en/of Opdrachtgever afdragen op de door partijen overeengekomen wijze.
 • Indien Post Snel zaken zonder voorafgaande inning van het rembours aan Geadresseerde aflevert, is Post Snel verplicht aan Afzender en/of Opdrachtgever de schade ten hoogste tot het bedrag van het rembours te vergoeden, tenzij zij bewijst dat Post Snel of door hem inschakelde derden hier niet schuldig aan was.Deze verplichting laat het recht van Post Snel op verhaal tegen Geadresseerde onverlet.
 • Alle vorderingen tegen Post Snel uit hoofde van een remboursbeding verjaren door verloop van een jaar, te rekenen met de aanvang van de dag volgende op de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd.

Artikel 10 - Verhindering Post Snel na inontvangstneming zaken van Afzender en/of Opdrachtgever

 • Wanneer het vervoer redelijkerwijs niet of niet binnen een redelijke termijn kan worden aangevangen, voortgezet of voltooid, nadat Post Snel de zaken, in ontvangst heeft genomen, zal Post Snel dit tijdig aan Afzender en/of Opdrachtgever mededelen.Post Snel en Afzender en/of Opdrachtgever hebben alsdan de bevoegdheid de overeenkomst met een schriftelijke mededeling te beëindigen.De overeenkomst eindigt op het moment dat de andere partij de mededeling heeft ontvangen.Post Snel is dan niet verplicht zorg te dragen voor het verdere vervoer naar de bestemmingsplaats en is bevoegd de zaken te lossen en op te slaan op een daartoe geschikte plaats, waarna Afzender en/of Opdrachtgever is bevoegd de zaken tot zich te nemen.
 • De in verband met de opzegging met betrekking tot de zaken gemaakte kosten komen, onder voorbehoud van het volgende lid, ten laste van Afzender en/of Opdrachtgever.Behoudens overmacht is Post Snel verplicht Afzender en/of Opdrachtgever de schade te vergoeden, die deze door de opzegging van de overeenkomst heeft geleden.

Artikel 11 - Opslag van zaken bij niet-inontvangstneming Geadresseerde

 • In het geval Geadresseerde niet op komt dagen op het moment dat Post Snel de zaken komt afleveren of Geadresseerde de in ontvangst te nemen zaken niet in ontvangst neemt of Geadresseerde weigert voor ontvangt te tekenen, kan Post Snel de zaken voor rekening en risico van Afzender en/of Opdrachtgever opslaan op een nader te bepalen plaats of vervoersmiddel, al dan niet van Post Snel, waarbij Post Snel de zorg van een goed vervoerder in acht neemt.Post Snel zal Afzender en/of Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 • Post Snel kan ook tot opslag of stalling van de overeengekomen zaken overgaan, indien het stellen van zekerheid wordt geweigerd, of indien er een geschil ontstaat omtrent het bedrag of de aard van de te stellen zekerheid.
 • Post Snel kan, behalve in geval van beslag, zaken voor rekening en risico van Afzender en/of Opdrachtgever publiekelijk of onderhands verkopen zonder dat daartoe een machtiging van Afzender en/of Opdrachtgever is vereist.Dit evenwel nadat Post Snel Afzender en/of Opdrachtgever een aangetekende schriftelijke mededeling heeft gedaan met een kennisgeving van de voorgenomen verkoop en Afzender en/of Opdrachtgever hier na één week niet op heeft gereageerd.
 • Ingeval zaken aan bederf ondergevig zijn of indien bewaring schadelijk zou kunnen zijn of dit anderszins schade of gevaar voor de omgeving op zou kunnen leveren, kan de verkoop geschieden zonder voorafgaande kennisgeving of inachtneming van een wachttermijn.Desalniettemin is Post Snel verplicht Afzender en/of Opdrachtgever na verkoop van de zaken hiervan in kennis te stellen.
 • Ten aanzien van levende have bedraagt de in lid 3 bedoelde termijn drie dagen met dien verstande dat Post Snel zonder voorafgaande kennisgeving of zonder inachtneming van deze drie dagen tot verkoop over mag gaan indien de toestand van de levende have dit van Post Snel vergt.Post Snel zal, wanneer geen voorafgaande kennisgeving plaatsvond, Afzender en/of Opdrachtgever in kennis stellen van de verkoop van de levende have.
 • Post Snel houdt de opbrengst van de verkochte zaken, na aftrek van het bedrag van een eventueel rembours en een aan Post Snel in verband daarmee toekomende commissie en van al hetgeen dat terzake van het verkochte aan Post Snel toekomt, zowel voor vracht als voor kosten van opslag of stalling als voor andere kosten en schaden, gedurende zes maanden na de aanneming van de zaken ten vervoer ter beschikking van Afzender en/of Opdrachtgever, na verloop van welke termijn zij het ter beschikking gehouden bedrag onder gerechtelijke bewaring zal stellen.
 • In het geval dat Afzender en/of Opdrachtgever en Post Snel overeenkomen dat Post Snel voorafgaand aan of tijdens het overeengekomen vervoer, dan wel na afloop van het vervoer, de zaken in opslag zal nemen, zal deze opslag geschieden onder toepasselijkheid van de Algemene Opslagvoorwaarden van Post Snel.Afzender en/of Opdrachtgever en Post Snel worden in dat geval aangemerkt als bewaargever respectievelijk bewaarnemer.

Artikel 12 - Verloren zaken

 • Zaken worden als verloren aangemerkt wanneer de zaken binnen 30 dagen na de dag waarop zij ten vervoer aan Post Snel werden aangeleverd niet zijn afgeleverd bij Geadresseerde en het niet bekend is waar de zaken zich bevinden.
 • In het geval verloren zaken alsnog onder de hoede van Post Snel zijn gekomen binnen één jaar nadat Post Snel een schadevergoeding heeft uitgekeerd aan degene die recht had op aflevering van de zaken, zal Post Snel Afzender en/of Opdrachtgever of Geadresseerde hiervan op de hoogte stellen.Afzender en/of Opdrachtgever c.q.Geadresseerde heeft gedurende 30 dagen na ontvangst van deze mededeling het recht tegen verrekening van de door hem ontvangen schadevergoeding alsnog aflevering van de verloren zaken te verlangen.
 • Hetzelfde geldt, indien Post Snel van het niet afleveren geen schadevergoeding heeft uitgekeerd, met dien verstande dat de termijn van één jaar begint met de aanvang van de dag volgende op de dag waarop de zaken hadden moeten zijn afgeleverd.Wanneer Afzender en/of Opdrachtgever c.q.Geadresseerde van zijn recht geen gebruik maakt, worden de zaken opgeslagen conform hetgeen bepaald is in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 - Prijzen en betaling

 • Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 • Op het moment dat Afzender en/of Opdrachtgever de Vrachtbrief aan Post Snel overhandigt, dan wel op het moment dat de zaken van Afzender en/of Opdrachtgever door Post Snel in ontvangst zijn genomen, is Afzender en/of Opdrachtgever verplicht de vracht en aan de vracht verbonden kosten te voldoen.
 • In het geval Post Snel een ongefrankeerde zending ontvangt, is Geadresseerde bij de aflevering van de zaken door Post Snel verplicht de vracht en aan de vracht verbonden kosten te voldoen.Indien Geadresseerde niet of niet tijdig betaalt, is Afzender en/of Opdrachtgever hoofdelijk met hem tot betaling verplicht.
 • Indien geen betaling door Geadresseerde plaatsvindt en indien Afzender en/of Opdrachtgever bij een ongefrankeerde vracht op de vrachtbrief heeft vermeld, dat zonder algehele betaling van de vracht, de vracht niet mag worden afgeleverd, zal Post Snel Afzender en/of Opdrachtgever om nadere instructies vragen die Post Snel moet opvolgen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, tegen vergoeding van kosten, schade en eventueel betaling van een redelijke beloning, tenzij deze kosten door zijn schuld zijn ontstaan.
 • De kosten voor de vracht en met de vracht verbonden kosten zijn ook verschuldigd indien de zaken niet, niet volledig, beschadigd of met vertraging op de locatie van Geadresseerde worden afgeleverd.
 • Afzender en/of Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Afzender en/of Opdrachtgever door Post Snel haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Partijen kunnen overeenkomen dat Afzender en/of Opdrachtgever een voorschot dient te betalen.Indien een voorschot is overeengekomen, dient Afzender en/of Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 • Afzender en/of Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • Post Snel is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven.Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 • Afzender en/of Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Post Snel.
 • In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Afzender en/of Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Afzender en/of Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 - Incassobeleid

 • Wanneer Afzender en/of Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Afzender en/of Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.Afzender en/of Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 • Vanaf de datum dat Afzender en/of Opdrachtgever in verzuim is, zal Post Snel zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6: 96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 • Indien Post Snel meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding.Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Afzender en/of Opdrachtgever.

Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 • Post Snel gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Afzender en/of Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken.Indien daartoe gevraagd zal Post Snel de betrokkene hierover informeren.
 • Afzender en/of Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Post Snelverwerkt worden.Afzender en/of Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden.In dit kader vrijwaart Afzender en/of Opdrachtgever Post Snel tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Indien Post Snel op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 - Opschorting en ontbinding

 • Post Snel heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Afzender en/of Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Post Snel gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 • Post Snel is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Afzender en/of Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen.De opschorting zal terstond aan Afzender en/of Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 • Post Snel is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 • De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Afzender en/of Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden.Bovendien is Afzender en/of Opdrachtgever verplicht om Post Snel te vergoeden voor elk financieel verlies dat Post Snel lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Afzender en/of Opdrachtgever.

Artikel 17 - Overmacht

 • Post Snel is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 • Onder overmacht aan de zijde van Post Snel wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Post Snel, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afzender en/of Opdrachtgever of diens derden aan Post Snel zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Post Snel of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Post Snel buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 • In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Afzender en/of Opdrachtgever worden betaald.Post Snel is niet verplicht om Afzender en/of Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 18 - Beperking van aansprakelijkheid

 • Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Post Snel, is Post Snel uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Afzender en/of Opdrachtgever Post Snel binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Post Snel deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld.De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Post Snel in staat is om adequaat te reageren.Zowel Afzender en/of Opdrachtgever als Geadresseerde heeft jegens Post Snel het recht aflevering van zaken overeenkomstig de op Post Snel rustende verplichtingen te vorderen.
 • Indien Post Snel aansprakelijk is voor het niet afleveren van zaken in de staat waarin zij deze heeft ontvangen, is die aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram, doch slechts ten aanzien van de door Afzender en/of Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Post Snel.Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.Het aantal kilogrammen waarvan ter berekening van genoemde bedrag wordt uitgegaan, is het op de Vrachtbrief vermelde gewicht van de beschadigde of niet afgeleverde zaken.
 • Wanneer Post Snel zich, na aflevering van de door hem vervoerde zaken, verbindt tot het verder vervoeren van diezelfde zaken, handelt zij daarbij in hoedanigheid van expediteur en is zijn aansprakelijkheid in die hoedanigheid beperkt tot € 3,40 per kilogram van de beschadigde of verloren zaken.Verdere schadevergoeding voor welke schade dan ook is niet verschuldigd.
 • Indien Post Snel aansprakelijk is doordat zij niet heeft kunnen afleveren binnen een redelijke termijn, is die aansprakelijkheid beperkt eenmaal de vracht, doch slechts ten aanzien van de door Afzender en/of Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Post Snel.Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.Indien Post Snel aansprakelijk is doordat zij niet heeft kunnen afleveren binnen een door partijen overeengekomen levertijd, is de vertragingsschade beperkt tot tweemaal de vracht.
 • Post Snel sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade.Post Snel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 • Afzender en/of Opdrachtgever vrijwaart Post Snel voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Afzender en/of Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Post Snel geleverde Diensten, tenzij Afzender en/of Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Post Snel.
 • Post Snel is niet aansprakelijk voor de gebrekkigheid van het voertuig of van het materiaal die zij gebruikt wanneer dit door Afzender en/of Opdrachtgever, Geadresseerde of de andere ontvangers ter beschikking is gesteld.Onder materiaal wordt niet begrepen een schip of spoorwagon, waarop het voertuig zich bevindt.
 • Post Snel is, ondanks zijn verplichting tot het binnen een redelijke termijn of anderszins tussen partijen overeengekomen termijn afleveren van zaken in de staat waarin zij deze heeft ontvangen, niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade voor zover dit niet nakomen van Post Snel het gevolg is van de bijzondere risico' s zoals genoemd in artikel 6 lid 6 van deze algemene voorwaarden.
 • Wanneer Post Snel bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op haar rustende verplichtingen een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer van de genoemde bijzondere risico' s, wordt vermoed dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, tenzij Afzender en/of Opdrachtgever of Geadresseerde bewijst dat het niet geheel of gedeeltelijk nakomen van Post Snel niet door een van deze risico' s is veroorzaakt.
 • Het is het vorige lid benoemde vermoeden gaat niet op wanneer zich een ongewoon groot tekort voordoet, dan wel een ongewoon groot verlies van colli ingeval het vervoer van zaken op verzoek van Afzender en/of Opdrachtgever in een onoverdekt voertuig is vervoerd.
 • Ingeval het vervoer op verzoek van Afzender en/of Opdrachtgever plaatsvindt door middel van een voertuig dat speciaal is ingericht om de zaken te onttrekken aan de invloed van hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, kan Post Snel ter ontheffing van zijn aansprakelijkheid slechts een beroep doen op het bijzondere risico van artikel 6 lid 6 onder d van deze algemene voorwaarden, indien Post Snel bewijst dat alle maatregelen, waartoe zij verplicht was, zijn genomen met betrekking tot de keuze, het onderhoud en het gebruik van deze inrichtingen en dat zij zich heeft gericht naar de bijzondere instructies.
 • Post Snel kan slechts beroep doen op een ontheffing van zijn aansprakelijkheid op grond van het bijzondere risico van artikel 6 lid 6 onder g van deze algemene voorwaarden, indien zij bewijst dat alle maatregelen, waartoe zij normaliter, rekening houdende met de omstandigheden, verplicht was, zijn genomen en dat zij zich heeft gericht naar de bijzondere instructies.
 • Indien Post Snel aansprakelijk is omdat zij een verplichting die op hem rust uit hoofde van de artikelen 8: 1115 lid 2 en 8: 1118 lid 3 BW dan wel van de artikel 6 lid 13, artikel 10 lid 2, artikel 11 of 12 van deze algemene voorwaarden, niet nakwam, zal een door hem terzake verschuldigde schadevergoeding niet meer bedragen dan wat zij in geval van totaal verlies der betrokken zaken verschuldigd zou kunnen zijn.
 • Post Snel staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Post Snel verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 • Alle aanspraken van Afzender en/of Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Post Snel vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Post Snel binnen een jaar nadat Afzender en/of Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Post Snel.
 • Voorzover Post Snel verhaal zoekt op een derde waarvan Post Snel voor de uitvoering van de Vervoersovereenkomst gebruik heeft gemaakt van de diensten van die derde, begint vanaf het moment als bepaald in art.8: 1720 lid 1 BW, een nieuwe termijn van verjaring welke termijn drie maanden beloopt.

Artikel 19 - Retentierecht en pandrecht

 • Post Snel heeft jegens eenieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die zij in verband met de Vervoerovereenkomst onder zich heeft, tenzij op het tijdstip dat zij de zaken ten vervoer ontving, reden had om te twijfelen aan de bevoegdheid van de Afzender en/of Opdrachtgever om de zaken ten vervoer ter beschikking te stellen.
 • Het retentierecht heeft mede betrekking op hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt alsmede op de hem in verband met het rembours toekomende provisie, waarvoor zij geen zekerheid behoeft te aanvaarden.
 • Post Snel kan haar retentierecht jegens Afzender en/of Opdrachtgever eveneens uitoefenen voor hetgeen Afzender en/of Opdrachtgever haar nog verschuldigd is in verband met voorgaande vervoerovereenkomsten.
 • Post Snel kan zich op haar retentierecht beroepen ten aanzien van de geadresseerde voor hetgeen zij nog verschuldigd is aan Post Snel in verband met de betreffende vervoersovereenkomsten.
 • Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een berekening nodig is, is degene die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door haar betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
 • Alle zaken, documenten en gelden, die Post Snel in verband met de Vervoerovereenkomst onder zich heeft, strekken haar tot pand voor alle vorderingen, die zij ten laste van Afzender en/of Opdrachtgever heeft.
 • Behoudens in de gevallen waarin Afzender en/of Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, haar surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, heeft Post Snel nimmer het recht de verpande zaken te verkopen zonder gerechtelijke toestemming overeenkomstig art.3: 248 lid 2 BW.

Artikel 20 - Geheimhouding

 • Post Snel en Afzender en/of Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht.De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Afzender en/of Opdrachtgever aan Post Snel bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Post Snel is verkregen.
 • Indien Post Snel op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Post Snel zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Post Snel niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Afzender en/of Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 • De geheimhoudingsverplichting leggen Post Snel en Afzender en/of Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 21 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 • Afzender en/of Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Post Snel verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Post Snel zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 • Afzender en/of Opdrachtgever vrijwaart Post Snel van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 • Afzender en/of Opdrachtgever vrijwaart Post Snel voor alle aanspraken van Afzender en/of Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Afzender en/of Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Wanneer hulppersonen van Post Snel terzake van het vervoer van de zaken worden aangesproken, kunnen deze personen een beroep doen op iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waarop uit hoofde van deze algemene voorwaarden of van enige andere wettelijke of contractuele bepaling Post Snel een beroep kan doen.
 • Afzender en/of Opdrachtgever vrijwaart Post Snel voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Afzender en/of Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Afzender en/of Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Afzender en/of Opdrachtgever jegens derde(n).
 • Indien Afzender en/of Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Post Snel verstrekt, garandeert Afzender en/of Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22 - Klachten

 • Indien Afzender en/of Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Post Snel of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Afzender en/of Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden.Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via klantenservice @post-snel.nl met als onderwerp " Klacht".
 • De klacht moet door Afzender en/of Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Post Snel de klacht in behandeling kunnen nemen.
 • Post Snel zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 • Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 - Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen Post Snelen Afzender en/of Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • Post Snel heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Afzender en/of Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 • In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 • Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Post Snel en Afzender en/of Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Rotterdam, 6 september 2021