Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Algemeen

Post Snel is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 83613986 en is gevestigd aan de Heemraadssingel 76A (3021DD) te Rotterdam, hierna: Post Snel. Post Snel is de aanbieder van de Post Snel applicatie waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Post Snel applicatie gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de Post Snel applicatie. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Post Snel Gebruiker deze Post Snel applicatie verder niet te gebruiken. Post Snel raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Post Snel applicatie de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Post Snel applicatie te gebruiken, stemt Gebruiker in dat Post Snel door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de applicatie gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

Artikel 1 - Begrippen

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Gebruiker tot het verrichten van Diensten door PostSnel.
 • Applicatie: de applicatie waarmee de Gebruiker een opdracht kan plaatsen tot het laten vervoeren van pakketten door PostSnel.
 • Diensten: het aanbieden van de Applicatie en alsmede de feitelijke uitvoering van de vervoersdiesnten zoals overeengekomen tussen PostSnel en Gebruiker.
 • PostSnel: de dienstverlener die Diensten aan Gebruiker aanbiedt, hierna: PostSnel.
 • Gebruiker: de consument of de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die gebruik maakt van de Applicatie en die PostSnel heeft aangesteld ten behoeve van het vervoeren van pakketten.
 • Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Gebruiker en PostSnel, alsmede voorstellen van PostSnel voor Diensten die door PostSnel aan Gebruiker worden verstrekt en die door Gebruiker worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door PostSnel waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van PostSnel, elke Overeenkomst tussen PostSnel en Gebruiker en op elke dienst die door PostSnel wordt aangeboden.
 • Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Gebruiker de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal PostSnel aan Gebruiker aangeven op welke wijze Gebruiker de algemene voorwaarden kan inzien. Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de PostSnel Applicatie. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt PostSnel Gebruiker deze PostSnel Applicatie verder niet te gebruiken. PostSnel raadt iedereen aan die gebruik maakt van de PostSnel Applicatie de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.
 • Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met PostSnel is overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Gebruiker.
 • De algemene voorwaarden van Gebruiker zijn uitgesloten.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 • Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten tenzij anders overeengekomen.
 • Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 • In het geval PostSnel niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod

 • Alle door PostSnel gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Gebruiker in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 • Oplevertijden in het aanbod van PostSnel zijn in beginsel indicatief en geven Gebruiker bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker een Aanbod c.q. Overeenkomst van PostSnel heeft aanvaard door een opdracht tot het vervoeren van pakketten te plaatsen bij PostSnel en hierbij de algemene voorwaarden te accepteren.
 • PostSnel is niet gehouden aan een Aanbod indien Gebruiker redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Gebruiker geen rechten ontlenen.
 • Indien Gebruiker een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Gebruiker.
 • Het herroepingsrecht van Gebruiker is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 • De overeenkomst tot het vervoeren van een pakket wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, waaronder het vervoeren van elk pakket komt te vallen.
 • Het staat Gebruiker vrij om gebruik te maken van de applicatie, zonder daartoe een overeenkomst aan te gaan.

Artikel 6 - Gebruik van de Post Snel applicatie

 • Post Snel spant zich in de Post Snel applicatie ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de Post Snel applicatie nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt.
 • Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Post Snel applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Post Snel onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 • Post Snel kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de applicatie, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.
 • Post Snel gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Post Snel. Post Snel zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van Post Snel.

Artikel 7 - Verplichtingen bij het gebruik van de Post Snel applicatie

 • Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Post Snel applicatie. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Post Snel applicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Post Snel applicatie:
  • om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Post Snel applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
  • op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
  • het kopiëren van (onderdelen van) de Post Snel applicatie van Post Snel;
  • om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Post Snel.
 • In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Post Snel gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Post Snel komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Post Snel applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Post Snel applicatie te beëindigen.
 • Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Post Snel applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 • Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de applicatie. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 • De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Post Snel. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

Artikel 8 - Toegang tot de applicatie

 • Post Snel biedt enkel en alleen het gebruik van de Post Snel applicatie aan. De feitelijke uitvoering van vervoersdiensten is gebonden aan de algemene voorwaarden en vervoersovereenkomst.
 • Alle weergegeven informatie en getallen op de Post Snel applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 • Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Post Snel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Post Snel applicatie tijdig worden verstrekt aan Post Snel.
 • Post Snel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Post Snel is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorPost Snel bekend was.
 • Post Snel staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Post Snel streeft ernaar om zich in te spannen om de Post Snel applicatie en de toegang tot de Post Snel applicatie, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat Post Snel niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Post Snel applicatie. Post Snel is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Post Snel applicatie en het gebruik van de Post Snel applicatie op te schorten. Post Snel is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Post Snel applicatie te kunnen waarborgen.
 • Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Post Snel of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Post Snel gerechtigd om dat deel van de Post Snel applicatie per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Post Snel zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Post Snel aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 9 - Betaling

 • Het recht om gebruik te maken van de Post Snel applicatie is niet onderworpen aan een vergoeding. Echter, om gebruik te kunnen maken van de vervoersdiensten van PostSnel is de Gebruiker een nader overeen te komen vergoeding verschuldigd per te vervoeren pakket, afhankelijk van het gewicht en de bezorglocatie.
 • Een betaling tot gebruikmaking van de vervoersdiensten dient uitsluitend op basis van voorafbetaling te geschieden, bij gebreke waarvan een opdracht tot vervoer niet tot stand kan komen.

Artikel 10 - Beperking aansprakelijkheid

 • Gebruiker vrijwaart Post Snel vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Post Snel applicatie voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Post Snel.
 • Post Snel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Post Snel applicatie of die van gelinkte websites of applicaties.
 • Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Post Snel jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Post Snel in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 • In geen geval is Post Snel is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Post Snel applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Post Snel applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 • Post Snel staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Post Snel verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 • Post Snel is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Post Snel aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 • Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Post Snel vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Post Snel. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Post Snel dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 11 - Overmacht

 • Post Snel is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Post Snel en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Post Snel buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 • Post Snel heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Post Snel zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

 • Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Post Snel, alsmede op de goede naam van Post Snel. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Post Snel applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Post Snel applicatie berusten uitsluitend bij Post Snel en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 • Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Post Snel applicatie persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 • De software van de Post Snel applicatie blijft te allen tijde het eigendom van Post Snel. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de applicatie dient. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Post Snel of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 13 - Algemene (vervoers)voorwaarden

Op het gebruik van de Post Snel applicatie zijn tevens de algemene (vervoers)voorwaarden en de raamovereenkomst tot vervoer van Post Snel van toepassing. Ingeval zaken niet expliciet geregeld zijn in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de (inhoud van) de algemene (verkoop)voorwaarden van Post Snel.

Artikel 14 - Geheimhouding

 • PostSnel en Gebruiker verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Gebruiker aan PostSnel bekend gemaakt is en/of op andere wijze door PostSnel is verkregen.
 • In het bijzonder ziet de geheimhouding op alle persoonsgegevens die PostSnel van Gebruiker ontvangt aangaande de opdracht van Gebruiker. PostSnel zal de inhoud hiervan niet delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en/of met (onbevoegde) derden. Voorts betracht PostSnel steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle overige bedrijfsgevoelige informatie door Gebruiker verstrekt.
 • Indien PostSnel op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en PostSnel zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is PostSnel niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Gebruiker geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 • Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Gebruiker aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van PostSnel vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Gebruiker zal PostSnel vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van PostSnel is verspreid.
 • De geheimhoudingsverplichting leggen PostSnel en Gebruiker ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 15 - Klachten

 • Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Post Snel applicatie van Post Snel worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via klantenservice@post-snel.nl met als onderwerp “Klacht”.
 • De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Post Snel de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 • Post Snel zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 • Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 16 - Wijzigingen

Post Snel heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Post Snel applicatie inzien.

Artikel 17 - Geschilbeslechting

 • Op de rechtsverhouding tussen Post Snel en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 • Alle geschillen tussen Post Snel en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Rotterdam, 6 september 2021